Our Story

Meet Marianne O'Donnell, Founder of Kombucha Na Dálaigh

Hello! I'm Marianne O'Donnell, founder of Kombucha Na Dálaigh. With a passion for food and healthy eating, I'm excited to share the story behind our exceptional kombucha. But I couldn't do it all alone-John, my partner in Booch ensures that everything runs smoothly behind the scenes.

Faigh aithne ar Marianne Ní Dhomhnaill, Bunaitheoir Kombucha Na nDálach

Hello! Is mise Marianne Ní Dhomhnaill, bunaitheoir Kombucha Na nDálach. Tá dúil mhór agam i mbia agus do bheith ag ithe go folláin. Tá lúcháir orm an scéal atá ar chúl ár kombucha iontach a inse díbh ach ní bheinn ábalta sin a dhéanamh liom féin - déanann John, mo pháirtí i Booch, cinnte de go bhfuil achan rud ag reáchtáil go deas réidh sa chúlra.

The Kombucha Journey Begins

It all started when a friend recommended it to me due to some gut issues I was dealing with. She gave me a SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast), and from that moment, my kombucha journey began. Within a week, I felt much better and began sharing it with others. Before I knew it, I had a thriving business supplying local coffee shops, artisan delis, bars and restaurants.

Tosaíonn aistear Kombucha

Thosaigh sé nuair a mhol cara de mo chuid go nglacfainn SCOBY (Cultúr Siombóiseach de Bhaictéar agus Giosta) siocair go raibh fadhbanna putóige agam agus ón bhomaite sin ar aghaidh mhothaigh mé i bhfad níos fearr agus roinn mé é le daoine eile. Sula raibh a fhios agam é bhí gnólacht rathúil agam, ag soláthar do shiopaí caifé áitiúla, deilithe ceardaí, tábhairní agus bialainn.

The Art of Kombucha Brewing

Brewing kombucha is an art. Each bottle of our handcrafted kombucha is filled with probiotic goodness, meticulously brewed with love, care, and attention to detail. No added carbonation or artificial flavourings here—just pure, unadulterated natural goodness. Prepare yourself for a burst of flavour with every sip, enriched with live cultures that your body will thank you for.

Ealaín Déanta Kombucha

 Is ealaín atá i ndéanamh kombucha. Tá gach buideál dár kombucha lámhdhéanta lán de mhaitheas phróibhiteach, déanta go han-chúramach. Níl carbónáitiú nó blasanna saorga ar bith anseo—níl ann ach maitheas nádúrtha iomlán. Bí réidh le blas breá a fháil ar gach bolgam, leasaithe le saothráin bheo a dtabharfaidh do chorp buíochas duit ar a son.

Embracing Our Local Gaeltacht Roots

Based in Gortahork, we take pride in brewing locally, ensuring high-quality standards.So, why settle for artificially produced soft drinks when you can indulge in the refreshing satisfaction of kombucha? And for those times when you're not in the mood for beer, cider, or wine, kombucha makes for the perfect alternative.

Glacadh lenár ndúchas áitiúla Gaeltachta

Táimid lonnaithe i nGort a’Choirce agus táimid brodúil as a bheith ag déanamh beorach go háitiúil, ag cinntiú caighdeán d’ardcháiliócht. Mar sin de, cén fáth go mbeifeá sásta le deochanna boga atá déanta go saorga nuair a thig leat sásamh fionnuar a fháil as kombucha? Agus nuair nach bhfuil fonn ort beor, leann úll nó fíon a ól, is kombucha an deoch malartach is fearr.

Commitment to Health and the Environment

We're dedicated to reducing our carbon footprint. With 95% plastic-free packaging and bottle returns, we make a positive impact. Our labels use recycled paper, and we source fresh produce from trusted local suppliers.

Tiomantas do Shláinte agus don Timpeallacht

Táimid tiomanta lenár lorg carbóin a laghdú. Le 95% de phacáistíocht saor ó phlaisteach agus  aisfhilleadh buidéil, tá tionchar dearfach againn. Tá ár gcuid lipéad déanta as páipéar athchúrsáilte agus faightear táirgí úra ó sholáthraithe áitiúla a bhfuil múinin againn astu.

Join the Kombucha Na Dálaigh Experience

Are you ready to embark on a journey towards a healthier, tastier life? Join us at Kombucha Na Dálaigh and discover the wonders of kombucha, where health, flavour, and nature unite to bring you a truly exceptional experience.

Start your well-being journey with us today!

SHOP NOW